Jumlah Ayat Dalam Al-Quran Yang Disepakati Ulama Dan Ahli Tafsir

1259

Jumlah Ayat Dalam Al-Quran Dan Surat Yang Benar Menurut Hadist Dan Ahli Tafsir.

Polemik seputar jumlah ayat dalam al-Quran, bukanlah hal baru dikalangan ahli tafsir dan ahli qiraat. Paling masyhur terngiang adalah jumlah ayat Al Quran 6666.

Alqur’an adalah kitab Allah yang penuh kemukjizatan. Bahkan Allah sendiri menjamin penjagaannya sehinga tidak ada satu ayatpun yang hilang atau berubah keasliannya.

Dimana tertuang dalam Surat Al – Hijr 9:

hadits-tentang-jumlah-ayat-al-quran

Para ulama sepakat bahwa Al –Qur’an terdiri dari 30 juz. Namun atas jumlah surat dan ayat ada sedikit perbedaan.

Untuk jumlah surat perbedaan hitungan hanya sedikit yaitu antara 113 dan 114. Sedangkan untuk jumlah surat terdapat beberapa perbedaan.

Jumlah Surat Dalam Al-Quran Dan Ayatnya

Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa jumlah surat dalam Al Qur’an adalah 114. Namun sebagian ada juga yang berpendapat 113.

Perbedaan ini terletak pada  hitungan Surat Al-anfal dan surat At Taubah. Mengingat pada permulaan surat At Taubah tidak terdapat bismillah, menjadikan beberapa ulama berpendapat bahwa surat Al Anfal dan At Taubah adalah satu surat.

Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa keduanya adalah 2 surat yang berbeda. Tidak adanya bismillah pada permulaan surat At Taubah karena dimulai dengan ayat tentang pernyataan perang.

Sedangkan Basmallah adalah kalimat suci yang bermakna kasih dan sayang, dan bertolak belakan dengan ayat permulaan surat At Taubah.

Jumlah Ayat Dalam Al-Quran

Secara terperinci berikut jumlah surat  dan jumlah ayat dalam Al Quran:

NO Nama Surat Jumlah Ayat
1 Al-Fatihah 7
2 Al-Baqarah 286
3 Ali-Imran 200
4 An-Nisaa’ 176
5 Al-Maidah 120
6 Al-An’am 165
7 Al-a’raf 206
8 Al-Anfal 75
9 At-Taubah 129
10 Yunus 109
11 Hud 123
12 Yusuf 111
13 Ar-Ra’ad 43
14 Ibrahim 52
15 Al-Hijr 99
16 An-Nahl 128
17 Al-Israa’ 111
18 Al-Kahfi 110
19 Maryam 98
20 Thaha 135
21 Al-Anbiyaa’ 112
22 Al-Hajj 78
23 Al-Mu’minuun 118
24 An-Nuur 64
25 Al-Furqoon 77
26 Asy-Syu’araa’ 227
27 An-Naml 93
28 Al-Qashash 88
29 Al-Ankabuut 69
30 Ar-Ruum 60
31 Luqman 34
32 As-Sajadah 30
33 Al-Ahzab 73
34 Saba’ 54
35 Faathir 45
36 Yaasiin 83
37 Ash-Shaaffaat 182
38 Shad 88
39 Az-Zumar 75
40 Al-Mu’min 85
41 Fushshilat 54
42 Asy-Syuura 53
43 Az-Zukhruf 89
44 Ad-Dukhan 59
45 Al-Jaatsiyah 37
46 Al-Ahqaaf 35
47 Muhammad 38
48 Al-Fath 29
49 Al-Hujuraat 18
50 Qaaf 45
51 Adz-dzaariyaat 60
52 Ath-Thuur 49
53 An-Najm 62
54 Al-Qamar 55
55 Ar-Rahmaan 78
56 Al-Waaqiah 96
57 Al-Hadiid 29
58 Al-Mujaadilah 22
59 Al-Hasyr 24
60 Al-Mumtahanah 13
61 Ash-shaf 14
62 Al-Jumu’ah 11
63 Al-Munaafiquun 11
64 At-taghaabun 18
65 Ath-Thalaq 12
66 At-Tahrim 12
67 Al-Mulk 30
68 Al-Qalam 52
69 Al-Haaqqah 52
70 Al-Ma’aarij 44
71 Nuh 28
72 Al-Jin 28
73 Al-Muzammil 20
74 Al-Muddatstsir 56
75 Al-Qiyaamah 40
76 Al-Insaan 31
77 Al-Mursalaat 50
78 An-Nabaa’ 40
79 An-Naazi’aat 46
80 ‘Abasa 42
81 At-Takwiir 29
82 Al-Infithaar 19
83 Al-Muthaffifiin 36
84 Al-Insyiqaaq 25
85 Al-Buruuj 22
86 Ath-Thaariq 17
87 Al-A’laa 19
88 Al-Ghaasyiyah 26
89 Al-Fajr 30
90 Al-Balad 20
91 Asy-Syams 15
92 Al-Lail 21
93 Adh-Dhuha 11
94 Al-Isyirah 8
95 At-Tiin 8
96 Al-‘Alaq 19
97 Al-Qadr 5
98 Al-Bayyinah 8
99 Al-Zalzalah 8
100 Al-‘Adiyaat 11
101 Al-Qaari’ah 11
102 At-Takaatsur 8
103 Al-‘Ashr 3
104 Al-Humazah 9
105 Al-Fiil 5
106 Qurasy 4
107 Al-Maa’uun 7
108 Al-Kautsar 3
109 Al-Kaafiruun 6
110 An-Nashr 3
111 Al-Lahab 5
112 Al-Ikhlash 4
113 Al-Falaq 5
114 An-Naas 6
TOTAL AYAT 6236
Baca Juga:  Keutamaan Surat Yasin: Membaca 3x, 7x, 41x Dan Ayat 58

Bagaimana dengan perbedaan jumlah ayat dalam Al Qur’an?. Simak review dibawah ini.

Jumlah Ayat Yang Disepakati Ulama Dan Ahli Tafsir

Akan tetapi betulkah jumlah ayat Al-Quran demikian?, mari kita lihat beberapa pendapat di bawah ini:

Ibnu Duraisy meriwayatkan dari Utsman bin Atha, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, beliau berkata: Seluruh Ayat al-Quran berjumlah 6600 ayat, sedangkan hurufnya berjumlah 323.671 huruf.

Para ulama telah sepakat bahwa juamlah ayat dalam Al Qur’an adalah 6000 ayat dan yang berbeda adalah jumlah sisa ayatnya.

Diantara mereka ada yang menambahkan 204 ayat, 214, 219, 225 dan 236 ayat. 6200 ayat plus beberapa puluh ayat adalah jumlah yang disepakati oleh mayoritas ulama.

Namun mereka berlainan pendapat pada berapa jumlah nilai puluhan atau bilangan setelah 200.

Berikut beberapa versi pendapat ulama tentang hal itu:

  • Pendapat terakhir dari pendapat ulama Madinah adalah adalah 14 ayat riwayat dari Abu Ja`far Yazid bin Qa`qa dan Syaibah bin Nassah
  • Hitungan Mekkah adalah 20 ayat riwayat dari Abdullah Ibn Katsir dari Mujahid dari Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka`ab
  • Para Kufah menyebutkan bahwa ada 36 ayat riwayat dari Hamzah bin Habib al-Zayyat, Abu Hasan al-Kasa`i, dll.
  • Hitungan Basrah adalah 19 ayat riwayat dari Ashim bin Ajjaj al-jihdari dan Qatadah
  • Hitungan Syam adalah 26 ayat riwayat dari Harun bin Musa al-Akhfasy danYahya bin Harits, dll.

Perlu di ketahui bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran yang disepakati oleh ulama Madinah adalah ada 2 versi.

Yang pertama riwayat Mursal Ahli Kufah dari Ahli Madinah yang tidak dinisbatkan kepada salah satu diantara Imam sepuluh, pendapat ini lemah karena tidak memiliki nisbah kepada salah satu diantara Imam sepuluh.

Baca Juga:  Keutamaan Surat Yasin: Membaca 3x, 7x, 41x Dan Ayat 58

Yang kedua adalah riwayat yang dinisbatkan kepada satu diantara imam sepuluh yaitu Abu Ja`far Bin Yazid Bin Qa`qa`.

Penyebab Perbedaan Jumlah Ayat Dalam Al-Quran

Perbedaan hitungan ayat ini tentu tak luput dari beberapa sebab.

Adapun beberapa sebaba yang melatar belakangi perbedaan hitungan ayat dalam Al –Qur’an adalah:

  1. Sebagian ulama memandang pembuka surat (Fawatih Al Suwar) sebagai ayat, akan tetapi sebagian yang lan tidak menghitungnya.
  2. Perbedaan pemahaman tentang bacaan yang diwakafkan oleh Rosullullah saw. Saat Nabi memberi jedah untuk tarik nafas. Ada yang beranggapan bahwa ayat tersebut habis dan sebagian hanya menganggap itu jedah sebentar.
  3. Ada yang beranggapan bahwa bacaan Bismillah setelah permulaan ayat termasuk ayat ada yang hanya menghitung bacaan bismillah pada surat al fatihah sebagai ayat dan lainnya tidak.

Jal semacam ini tidak termasuk dalam kategori menambahi atau mengurangi ayat dalam Al Qur’an. Sehingga Anda tidak usah ragu apakah ini termasuk Al- Qur’an atau tidak.

Intinya dalam permasalahan ini sangat wajar sekali kalau para ulama berbeda pendapat dalam menghitung jumlah ayat dalam Al-Quran akan tetapi bukan berbeda dalam jumlah kalimatnya.

Jadi para ulama hanya berbeda menghitung saja (angka), sehingga hal seperti ini tidak membahayakan keimanan kita.

Tentu dalam hal menghitung jumlah ayat para ulama juga berdasar kaidah yang mereka pahami.

Selanjutnya kewajiban kita adalah membaca Al–Qur’an, memahami dan mengamalkannya. Sebaiknya tinggalkan ikhtilaf yang tidak mendorong kepada amalan kecuali hanya pengetahuan bukan bahan perdebatan.